Waar staat de VVD voor? En hoe heeft de partij gereageerd op onze duurzame stellingen? Je leest het hieronder. Zo weet jij of de VVD dé partij is waar jij 22 november bij de Tweede Kamerverkiezingen op gaat stemmen.

Een Nederland waarin we weer tegen elkaar zeggen: wat hebben we het hier goed voor elkaar. Dat gevoel moet terug. Veel mensen hebben dit gevoel nu niet. Het leven is duur geworden. Het voelt niet goed dat Nederlanders die werken, of gewerkt hebben, zich zorgen maken over geld. Want als je je best doet, dan hoor je het in Nederland goed te hebben. Zou je er zelfs een beetje op vooruit moeten gaan. 

Zorgen zijn er ook over de hoge asielinstroom: kunnen we die wel aan, terwijl er al zo veel problemen zijn in ons land? Is dat eerlijk naar mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een woning? Is dat eerlijk naar échte vluchtelingen, voor wie er straks geen plaats meer is?

Met alle zorgen die er zijn, kan het in de politiek niet doorgaan zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan. Nederland moet na de crisisjaren weer vooruit. We moeten scherpe keuzes maken, ook als die moeilijk zijn. Keuzes die werken voor mensen. Om de rust terug te brengen. Om Nederlanders weer het gevoel te geven dat de politiek aan hun kant staat.

Daar hebben we jou bij nodig. Met jouw stem op de VVD, kunnen we samen werken aan een politiek die dingen fikst voor al die gewone Nederlanders. Met oplossingen die op korte én lange termijn werken.

Stellingen

Zo denkt de VVD over onze stellingen

1. Alle woningen moeten in 2040 energieneutraal zijn
Antwoorden
Oneens

De komende jaren maken we werk van het verduurzamen van woningen. Dit doen we in de huursector, maar ook in de koopsector. We vragen woningbouwcorporaties en verhuurders om woningen flink te verduurzamen. Voor huiseigenaren is dit een eigen verantwoordelijkheid. We vermijden nieuwe verplichtingen voor woningeigenaren op het gebied van duurzaamheid. Wel biedt de overheid hen de helpende hand om het huis duurzamer te maken.

2. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken in 2040 uitsluitend duurzame energie
Antwoorden
Oneens

We willen door kernenergie, windenergie, zonne-energie en groen gas zorgen voor steeds meer duurzame energie voor huishoudens en bedrijven. We streven naar een elektriciteitssector zonder uitstoot in 2035. We gaan ook door met de isolatie en verduurzaming van woningen. In het totale beleid streven we naar 85% CO₂-reductie in 2040 en klimaatneutraal in 2050. We willen woningen in 2050 klimaatneutraal hebben. Door de industrie eerste te verduurzamen, geven we meer tijd aan huishoudens voor de transitie.

3. Reizen met het OV moet gestimuleerd en toegankelijk worden door het goedkoper te maken
Antwoorden
Eens

De VVD wil het openbaar vervoer betaalbaar houden. Veel mensen zijn namelijk van het openbaar afhankelijk en het openbaar vervoer is essentieel in het dagelijks leven. De VVD wil daarom werk maken van de betaalbaarheid van het OV. Bovendien heeft de VVD zich eerder gekeerd tegen een spitsheffing waardoor het reizen in de spits duurder zou worden.

4. In de prijs van producten moeten alle kosten zijn meegenomen, ook die van klimaat- en milieuschade en leefbaar loon
Antwoorden
Oneens

In het algemeen is het wel verstandig zoveel mogelijk te voorkomen dat kosten worden afgewenteld op de maatschappij en om duurzame verdienmodellen (bijv. in de landbouw) mogelijk te maken. Daarbij willen we vervuiling zoveel mogelijk bij de bron belasten, zoals bij CO₂-uitstoot ook gebeurt. Er is geen eenduidige methode om dit voor alle producten te doen, zeker als rekening wordt gehouden met de marktmacht in bepaalde sectoren om kosten af te wentelen op de consument of kleinere bedrijven in de keten.

5. Duurzaamheidsonderwijs moet verplicht worden binnen lager en middelbaaronderwijs
Antwoorden
Oneens

We willen dat de focus in het onderwijs ligt op het versterken van basisvaardigheden. Dit zorgt ervoor dat alle kinderen een goede basis hebben voor het leren van andere vakken en vaardigheden.

6. In 2030 moeten waar mogelijk alle fossiele subsidies en fiscale vrijstellingen afgebouwd zijn. De extra (belasting)inkomsten en besparing die dit oplevert, moet worden geïnvesteerd in de energietransitie
Antwoorden
Oneens

Voor fiscale regelingen die verduurzaming in de weg staan moet er een realistisch afbouwpad komen. Per regeling wordt bekeken of dit vóór of na 2030 logisch is.

7. Bij nieuwbouw moet de bouw van kleine of collectieve woningen met lage aankoopprijzen en huur worden bevorderd
Antwoorden
Eens

De VVD wil de komende jaren veel meer huizen bouwen. Het is van belang dat we naast gezinswoningen, ook kleinere woningen toevoegen in de tientallen nieuwe wijken die we gaan bouwen, zoals appartementen of collectieve woningen. Er zijn bijvoorbeeld veel singles of starters die daardoor een woning kunnen vinden. Het is belangrijk om ook voor deze woonbehoefte te bouwen.

8. In 2030 voldoet Nederland aan de EU-eis dat 30% van ons land beschermd gebied is voor een leefbaar en groen Nederland
Antwoorden
Oneens

Bestaande beschermde natuurgebieden gaan we versterken, zodat ze in goede staat verkeren. Uitbreiding van natuurareaal is wat de VVD betreft niet nodig.

9. Er moet een verbod komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat
Antwoorden
Oneens

Alle werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen die toegelaten worden op de Europese markt moeten aan dezelfde toelatingseisen voldoen. Waar de toelatingsprocedure kan worden verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van de effecten op gezondheid, juichen we dat toe.

10. Het aantal hectares grond voor landbouw en veeteelt moet de komende 10 jaar fors krimpen ten gunste van natuurontwikkeling
Antwoorden
Oneens

Er liggen grote opgaven op onze economie te verduurzamen en de stikstofproblemen op te lossen. Maar het is geen doel om de landbouw fors te laten krimpen. We staan voor een landbouwsector die door haar innovatiekracht wereldwijd voorop blijft lopen en met perspectief voor ondernemerschap.

11. Reclame voor klimaatonvriendelijke producten zoals vliegen of vlees eten moet worden verboden
Antwoorden
Oneens

De overheid moet terughoudend zijn met het reguleren van reclame en zeker met het verbieden ervan. Het is immers een hellend vlak: wie bepaalt wat een fossiele reclame is? We geloven niet dat het verbieden van specifieke reclame-uitingen de verduurzamingsdoelen dichterbij brengt.

12. Er moet een wet komen die een bedrijf verplicht misstanden in eigen productieketen op te lossen (zoals kinderarbeid en milieuschade)
Antwoorden
Eens

We zetten ons in voor gelijke Europese regels voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in plaats van nationale regels. We verwachten van bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, in Nederland zelf en over de grens. Tegelijkertijd willen we dat wettelijke eisen aan Nederlandse bedrijven daarbij realistisch zijn.

13. Dierlijke ingrediënten en producten moeten duurder zijn dan de plantaardige alternatieven
Antwoorden
Oneens

We stimuleren nieuwe verdienmodellen van boeren, waaronder het produceren van plantaardige eiwitten. Dit zorgt voor meer keuze voor consumenten.

14. Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen
Antwoorden
Eens

Om voldoende CO₂-vrije energie op te wekken, houden we de bestaande kerncentrale in Borssele langer open en zetten we in op de bouw van tenminste vier nieuwe kerncentrales.

15. Ecocide (grootschalige en/of opzettelijke vernieling van de natuur) moet strafbaar worden
Antwoorden
Oneens

We maken werk van natuurherstel en voeren de afspraken van Natuurnetwerk Nederland uit. Milieudelicten moeten gewoon worden aangepakt. Echter, een verdere uitbreiding van de taken van de politie of OM voorzien we hierbij niet. Zij moeten zich richten op bijv. de georganiseerde misdaad.

16. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar álle drankverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons
Antwoorden
Oneens

We staan achter de doelen van de circulaire economie, om te zorgen dat het gebruik van grondstoffen afneemt. Statiegeld is daarbij een middel en geen doel op zich. Het statiegeld is uitgebreid naar kleine flesjes en blikjes. Een uitbreiding naar alle verpakkingen is niet per se beter dan het organiseren van goede afvalverwerking.

Hoe denkt de VVD over duurzaamheid

De VVD heeft hier helaas niet op gereageerd.

Dilan Yesilgöz-Zegerius, lijsttrekker van de VVD (Credit: Martijn Beekman)

Dilan Yeşilgöz-Zegerius werd in 2017 Kamerlid voor de VVD en sprak zich regelmatig uit tegen discriminatie en antisemitisme. In 2021 werd Dilan geïnstalleerd als demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.