Waar staat de ChristenUnie voor? En hoe heeft de partij gereageerd op onze duurzame stellingen? Je leest het hieronder. Zo weet jij of de ChristenUnie dé partij is waar jij 22 november bij de Tweede Kamerverkiezingen op gaat stemmen.

De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil de partij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

Er is nieuwe verbondenheid nodig tussen mensen onderling, tussen de mens en schepping en tussen overheid en burger. We worden heel concreet als het gaat om de invulling daarvan. We willen de samenleving weer aan de praat krijgen. Mensen die zich inzetten voor een vereniging of coöperatie, mensen die zorgen voor anderen krijgen daarvoor de ruimte. We willen de omslag naar een klimaat neutrale samenleving en een circulaire economie met veel minder afval, minder gesleep met grondstoffen en afbouw van fossiele energie. Die economie geven we de ruimte. We willen een overheid die geen speelbal is van allerlei krachten en systemen, maar zelf aan het roer zit, dienstbaar aan mensen. Wat ons betreft komt er een rechtvaardiger belastingstelsel.

Stellingen

Zo denkt de ChristenUnie over onze stellingen

1. Alle woningen moeten in 2040 energieneutraal zijn
Antwoorden
Neutraal

We zetten in op 85% CO₂-reductie in 2040, maar de gebouwde omgeving is de meest gecompliceerde transitie. Wel moeten alle woningen in 2030 minimaal binnen twee jaar na verkoop label C hebben, en voor bestaande bouw worden G en F verboden.

2. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken in 2040 uitsluitend duurzame energie
Antwoorden
Eens

De elektriciteitsproductie moet in 2040 CO₂-neutraal zijn.

3. Reizen met het OV moet gestimuleerd en toegankelijk worden door het goedkoper te maken
Antwoorden
Eens

De ChristenUnie heeft daar afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen nog werk van gemaakt door het initiatief te nemen en 420 miljoen extra voor het OV te begroten.

4. In de prijs van producten moeten alle kosten zijn meegenomen, ook die van klimaat- en milieuschade en leefbaar loon
Antwoorden
Eens

De ChristenUnie wil dat in de prijs de ware kosten worden meegenomen en niet afgewenteld op natuur of kwetsbare mensen.

5. Duurzaamheidsonderwijs moet verplicht worden binnen lager en middelbaaronderwijs
Antwoorden
Eens

Duurzaamheidsonderwijs hoeft geen apart vak te worden, maar de staat van de aarde en de natuur betrekken bij bestaande vakken zou vanzelfsprekend moeten zijn.

6. In 2030 moeten waar mogelijk alle fossiele subsidies en fiscale vrijstellingen afgebouwd zijn. De extra (belasting)inkomsten en besparing die dit oplevert, moet worden geïnvesteerd in de energietransitie
Antwoorden
Eens

De ChristenUnie vindt dat voor de berekening van de fossiele subsidies gekeken moet worden waar er onderbeprijsd wordt, zowel ten opzichte van de ware prijs (externe kosten) als daar waar onderbeprijzing het halen van de klimaatdoelen in de weg staat.

7. Bij nieuwbouw moet de bouw van kleine of collectieve woningen met lage aankoopprijzen en huur worden bevorderd
Antwoorden
Eens

Starters moeten meer mogelijkheden krijgen op de woningmarkt, en de bouw van collectieve woningen met lage aankoopprijs is een goede manier om dat te bereiken.

8. In 2030 voldoet Nederland aan de EU-eis dat 30% van ons land beschermd gebied is voor een leefbaar en groen Nederland
Antwoorden
Neutraal

In een klein land als Nederland zal multifunctioneel ruimtegebruik nodig zijn, net als meer natuur. Dat kan naast beschermde natuur ook meer natuur in de stad, in landbouwgebieden en op industrieterreinen zijn.

9. Er moet een verbod komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat
Antwoorden
Eens

Zolang glyfosaat niet bewezen veilig is, is er een pas op de plaats nodig en moet het verboden worden. Sowieso, daar waar alternatieven zijn, zoals bij het platspuiten van grasvelden en vanggewassen, moet daarvoor gekozen worden.

10. Het aantal hectares grond voor landbouw en veeteelt moet de komende 10 jaar fors krimpen ten gunste van natuurontwikkeling
Antwoorden
Oneens

Vruchtbare landbouwgrond wordt door klimaatverandering steeds schaarser, terwijl de vraag naar voedsel toeneemt. Er moet wel een eiwittransitie plaatsvinden, waarbij we meer plantaardige eiwitten telen en consumeren, waardoor we meer mensen kunnen voeden van dezelfde grond.

11. Reclame voor klimaatonvriendelijke producten zoals vliegen of vlees eten moet worden verboden
Antwoorden
Eens

De ChristenUnie is tegen ‘fossiele’ reclame.

12. Er moet een wet komen die een bedrijf verplicht misstanden in eigen productieketen op te lossen (zoals kinderarbeid en milieuschade)
Antwoorden
Eens

De ChristenUnie heeft hierin het voortouw genomen door een initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen.

13. Dierlijke ingrediënten en producten moeten duurder zijn dan de plantaardige alternatieven
Antwoorden
Eens

De ChristenUnie wil BTW op groenten en fruit op 0, waardoor vlees en zuivel in een hogere categorie vallen. Daarnaast wil de ChristenUnie een ‘ketenheffing’ voor voor dierlijke producten, suiker, veevoer, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

14. Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen
Antwoorden
Eens

Alle vormen van CO₂-vrije energie zijn nodig om op korte termijn af te komen van fossiel.

15. Ecocide (grootschalige en/of opzettelijke vernieling van de natuur) moet strafbaar worden
Antwoorden
Eens

De ChristenUnie is voorstander van het strafbaar stellen van ecocide.

16. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar álle drankverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons
Antwoorden
Eens

Ook sapflesjes verdwijnen nog te vaak in het milieu, en statiegeld is een goed middel om dit tegen te gaan

Hoe denkt de ChristenUnie over duurzaamheid

De ChristenUnie heeft hier helaas niet op gereageerd.

Mirjam Bikker, lijsttrekker ChristenUnie (Credit: Ditta van Gent)

Mirjam Bikker is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Op 17 januari 2023 volgde zij Gert-Jan Segers op als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie.