Waar staat Volt voor? En hoe heeft de partij gereageerd op onze duurzame stellingen? Je leest het hieronder. Zo weet jij of Volt dé partij is waar jij 22 november bij de Tweede Kamerverkiezingen op gaat stemmen.

Volt is een Europese partij met afdelingen in 30 Europese landen. Volt focust op morgen, niet op gisteren. Te lang is geprobeerd om de problemen van nu op te lossen met oude ideeën. Het is tijd voor nieuwe ideeën die passen bij onze tijd, de 21e eeuw. Hoe ze dat doen? Door op een positieve manier verandering teweeg te brengen, door te kijken naar de lange termijn en door te luisteren naar alle generaties en te investeren in jonge mensen. Daarom zet Volt zich radicaal in voor een verenigd Europa, klimaat, gelijke kansen, een nieuwe economie en voor de democratie.

Stellingen

Zo denkt Volt over onze stellingen

1. Alle woningen moeten in 2040 energieneutraal zijn
Antwoorden
Eens

Volt vindt dat Nederland in 2040 klimaatneutraal moet zijn, dus woningen ook.

2. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken in 2040 uitsluitend duurzame energie
Antwoorden
Eens

Volt wil dat er zo snel als mogelijk een overstap naar uitsluitend gebruik van duurzame energie gemaakt moet worden.

3. Reizen met het OV moet gestimuleerd en toegankelijk worden door het goedkoper te maken
Antwoorden
Eens

We voeren stapsgewijs een nieuw tarievenstelsel in voor openbaar vervoer. Volt wil dat het dubbele instaptarief bij wisselen van trein naar ander ov vervalt, zodat het combineren van vervoermiddelen goedkoper wordt. Ook gaan we voor het hele ov tariefdifferentiatie toepassen, zoals een dalurenkorting, een tarief dat progressief daalt op langere stukken en korting in regio’s.

4. In de prijs van producten moeten alle kosten zijn meegenomen, ook die van klimaat- en milieuschade en leefbaar loon
Antwoorden
Eens

Er komt een Europees ecolabel dat duurzaamheidseisen meeneemt en bepaalt wat een eerlijke prijs is voor een product.

5. Duurzaamheidsonderwijs moet verplicht worden binnen lager en middelbaaronderwijs
Antwoorden
Eens

De toekomst ziet er duurzaam uit. Daarom wil Volt dat er nu al ingezet wordt op duurzaamheidsonderwijs. 

6. In 2030 moeten waar mogelijk alle fossiele subsidies en fiscale vrijstellingen afgebouwd zijn. De extra (belasting)inkomsten en besparing die dit oplevert, moet worden geïnvesteerd in de energietransitie
Antwoorden
Eens

We starten direct met het beëindigen van fossiele subsidies, in Nederland én in de EU. Op dit moment besteedt Nederland miljarden aan fossiele vrijstellingen en subsidies aan vervuilers.

7. Bij nieuwbouw moet de bouw van kleine of collectieve woningen met lage aankoopprijzen en huur worden bevorderd
Antwoorden
Eens

Om te zorgen dat woningbouwprojecten in de overbelaste markt vaker rondkomen, wordt een nieuw volkshuisvestingfonds ingericht. Vanuit dit fonds verstrekt de rijksoverheid extra subsidies aan gemeenten en woningcorporaties voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Zo kan de gemeente een lagere grondprijs accepteren of in een aanbesteding een tekort zelf bijleggen. Volt wil meer betaalbare koopwoningen voor starters met een middeninkomen, door versnelde uitbreiding van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.

8. In 2030 voldoet Nederland aan de EU-eis dat 30% van ons land beschermd gebied is voor een leefbaar en groen Nederland
Antwoorden
Eens

Internationaal is afgesproken dat in 2030 dertig procent van het land- en wateroppervlak op aarde beschermd natuurgebied moet zijn. We zetten als Volt in op 30% natuurfunctie van het land. Dit bestaat uit natuurgebieden, koppelgebieden en bufferstroken met natuurinclusieve landbouw of recreatie. Hiervoor is 150.000 hectare extra natuur nodig en moet het Natuurnetwerk Nederland met 34.000 hectare worden uitgebreid.

9. Er moet een verbod komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat
Antwoorden
Eens

De kwaliteit van water en bodem is drastisch afgenomen door gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, met een beschadigde natuur als gevolg. Daarom wil Volt het gebruik van giftelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat verbieden.

10. Het aantal hectares grond voor landbouw en veeteelt moet de komende 10 jaar fors krimpen ten gunste van natuurontwikkeling
Antwoorden
Neutraal

Internationaal is afgesproken dat in 2030 dertig procent van het land- en wateroppervlak op aarde beschermd natuurgebied moet zijn. We zetten als Volt in op 30% natuurfunctie van het land. Dit bestaat uit natuurgebieden, koppelgebieden en bufferstroken met natuurinclusieve landbouw of recreatie. Hiervoor is 150.000 hectare extra natuur nodig en moet het Natuurnetwerk Nederland met 34.000 hectare worden uitgebreid.

11. Reclame voor klimaatonvriendelijke producten zoals vliegen of vlees eten moet worden verboden
Antwoorden
Eens

Reclame voor het gebruik van fossiele brandstoffen moet verboden worden. En daarnaast komt er een verbod op supermarktaanbiedingen op vlees.

12. Er moet een wet komen die een bedrijf verplicht misstanden in eigen productieketen op te lossen (zoals kinderarbeid en milieuschade)
Antwoorden
Eens

Er komt Europese wetgeving om het klimaat en mensenrechten te waarborgen bij productieprocessen. Ook buiten de EU hebben bedrijven zich hieraan te houden als ze in de EU willen handelen.

13. Dierlijke ingrediënten en producten moeten duurder zijn dan de plantaardige alternatieven
Antwoorden
Eens

We plaatsen een heffing op kunstmest, niet-afbreekbare smeermiddelen, en belastingen op vlees, zuivel en suikerhoudende alcoholvrije dranken. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om gebruik en productie van duurzame producten te stimuleren.

14. Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen
Antwoorden
Eens

Volt wil inzetten op de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland en Europa. We maken het recyclen van energiestaven tot Europese standaard. Dit gebeurt nu alleen in Nederland en Frankrijk. Dit bespaart ons heel veel kernafval, omdat 95% van een gebruikte energiestaaf uit een kerncentrale nog bruikbaar is.

15. Ecocide (grootschalige en/of opzettelijke vernieling van de natuur) moet strafbaar worden
Antwoorden
Eens

Veel te lang is er niet hard genoeg gestraft voor grootschalige vernieling van de natuur. Daarom wil Volt ecocide strafbaar maken. Dit willen we doen door rivieren en de natuur een juridische status te geven. Volt wil dat Nederland voor gaat lopen op het strafbaar stellen van ecocide, en dat ecocide uiteindelijk op Europees niveau strafbaar wordt.

16. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar álle drankverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons
Antwoorden
Neutraal

We willen toe naar goed recyclebare producten. Dat betekent dat we op Europees niveau willen werken aan het definiëren van categorieën voor recyclebare stoffen. Op producten die in de EU verkocht worden moet te zien zijn uit welke categorieën recyclebare stoffen ze bestaan en hoe deze categorieën moeten worden gescheiden aan het einde van de levenscyclus van een product.

Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt

Sinds maart 2021 zit Laurens Dassen als fractievoorzitter voor Volt in de Tweede Kamer. “De uitdagingen van vandaag, klimaat, migratie, veiligheid en sociale ongelijkheid, vragen om oplossingen over grenzen heen. Dat vraagt om politiek die mensen verbindt, tussen generaties, culturen en landen, en met de natuur.”