Waar staat D66 voor? En hoe heeft de partij gereageerd op onze duurzame stellingen? Je leest het hieronder. Zo weet jij of D66 dé partij is waar jij 22 november bij de Tweede Kamerverkiezingen op gaat stemmen.

D66 is een sociaalliberale partij. De partij wil iedereen zo veel mogelijk vrij laten zijn hun eigen keuzes te maken, zonder mensen te laten vallen. Daarom staan voor D66 onderwijs, klimaat en een eerlijke economie centraal. Want hoe vrij ben je zonder kansen op goed onderwijs? 

D66 is al decennia de partij waar onderwijs altijd op 1 staat. Daarnaast was het D66 die in de jaren ’70 met Jan Terlouw als eerste het klimaatprobleem agendeerde in de Nederlandse politiek. D66’ers geloven dat je verandering alleen kan waarmaken als je verantwoordelijkheid neemt. Op die manier hebben we veel bereikt, zoals voor het eerst in zicht brengen van de klimaatdoelen, miljarden extra voor het onderwijs en een hoger minimumloon. De komende jaren willen we weer aan de slag om in 2040 klimaatneutraal te worden, kinderopvang gratis te maken en ieder kind een rijke schooldag te geven.

 

Stellingen

Zo denkt D66 over onze stellingen

1. Alle woningen moeten in 2040 energieneutraal zijn
Antwoorden
Eens

Het is belangrijk dat we Nederlandse huishoudens zo snel mogelijk onafhankelijk maken van fossiele energie. Door ook in te zetten op energiebesparing hou je ook geld over in de portemonnee. Dit wil D66 doen door vaart te maken met verduurzaming van huizen, waarbij we beginnen met de lage inkomens.

2. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken in 2040 uitsluitend duurzame energie
Antwoorden
Eens

D66 gaat voor een CO₂-vrij elektriciteitssysteem in 2035, mede omdat we radicaal inzetten op meer windmolens op zee en zonnepanelen op onze daken

3. Reizen met het OV moet gestimuleerd en toegankelijk worden door het goedkoper te maken
Antwoorden
Eens

D66 introduceert een klimaatticket, waar elke Nederlander voor een vaste lage prijs per maand gebruik kan maken van al het OV.

4. In de prijs van producten moeten alle kosten zijn meegenomen, ook die van klimaat- en milieuschade en leefbaar loon
Antwoorden
Eens

Voor D66 geldt het principe dat de vervuiler betaalt. Wij zetten ons in voor zogenaamde eerlijke prijzen voor producten en diensten. We willen aan de andere kant dat de duurzame keuze ook de goedkope keuze is, zodat we groen gedrag belonen. Verder willen we de lonen en uitkeringen verhogen, zodat mensen eventuele prijsverhogingen ook echt kunnen betalen.

5. Duurzaamheidsonderwijs moet verplicht worden binnen lager en middelbaaronderwijs
Antwoorden
Eens

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren weten wat er speelt in de wereld om hen heen. De klimaatcrisis is daarbij vanzelfsprekend een goed onderwerp om te bespreken. Wel willen we dit goed inpassen in het curriculum, zodat leraren ook genoeg tijd hebben voor andere belangrijke onderwijstaken zoals rekenen en taal.

6. In 2030 moeten waar mogelijk alle fossiele subsidies en fiscale vrijstellingen afgebouwd zijn. De extra (belasting)inkomsten en besparing die dit oplevert, moet worden geïnvesteerd in de energietransitie
Antwoorden
Eens

D66 wil zo snel mogelijk af van alle fossiele subsidies. Ook internationaal moet Nederland zich hiervoor inspannen, want veel fossiele subsidies liggen Europees of wereldwijd vast. Met de opbrengsten maken we de omslag naar een schone en innovatieve economie.

7. Bij nieuwbouw moet de bouw van kleine of collectieve woningen met lage aankoopprijzen en huur worden bevorderd
Antwoorden
Eens

D66 wil een radicale koerswijziging en meer inzetten op het beter gebruik maken van bestaande gebouwen, optoppen en aanplakken. Nieuwbouw moet weer echt betaalbaar zijn en op maat gebouwd worden naar de behoefte van woningzoekenden.

8. In 2030 voldoet Nederland aan de EU-eis dat 30% van ons land beschermd gebied is voor een leefbaar en groen Nederland
Antwoorden
Eens

Zo zorgen we voor weerbare en sterke natuur. Goed voor de biodiversiteit, de gezondheid van de mens en het helpt tegen (de effecten van) klimaatverandering.

9. Er moet een verbod komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat
Antwoorden
Eens

Glyfosaat is aangetoond slecht voor de natuur, met name voor de bodem(schimmels) en insecten. Het is daarnaast zeer waarschijnlijk dat het het risico op Parkinson verhoogt. D66 zet zich in voor dit verbod door de minister met aangenomen moties op te roepen het gebruik te verminderen en tegen de toelating te stemmen in de EU.

10. Het aantal hectares grond voor landbouw en veeteelt moet de komende 10 jaar fors krimpen ten gunste van natuurontwikkeling
Antwoorden
Eens

Landbouwgrond bedekt ongeveer twee derde van ons land. Een deel daarvan zou gebruikt moeten worden om de natuur te versterken en verbinden. Daarmee herstellen we verloren natuur en zorgen we dat deze niet verslechtert.

11. Reclame voor klimaatonvriendelijke producten zoals vliegen of vlees eten moet worden verboden
Antwoorden
Oneens

Een reclameverbod roept ingewikkelde vraagstukken op over de grens wat wél en wat niet verboden moet worden. Zo is bijvoorbeeld de kledingindustrie vervuilender dan de lucht- en scheepvaart bij elkaar. D66 wil snel verduurzamen. Een verbod op reclames gaat daar niet per se bij helpen en zorgt voor veel gedoe. D66 wil de aandacht richten op échte verandering om uitstoot omlaag te brengen.

12. Er moet een wet komen die een bedrijf verplicht misstanden in eigen productieketen op te lossen (zoals kinderarbeid en milieuschade)
Antwoorden
Eens

Om ook in de toekomst ons geld over de grens te kunnen verdienen, dient handel zo eerlijk en duurzaam mogelijk te zijn. Daarom is het van belang dat er zo snel mogelijk goede regels komen die bedrijven duidelijkheid bieden over de verantwoordelijk die zij hierin dragen, gecombineerd met beleid dat deze bedrijven ook helpt om aan die verantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

13. Dierlijke ingrediënten en producten moeten duurder zijn dan de plantaardige alternatieven
Antwoorden
Eens

D66 zet zich dan ook in om het BTW op groente en fruit naar nul te brengen en heeft in haar verkiezingsprogramma een voedselvisie die meer plantaardig en gezond eten stimuleert.

14. Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen
Antwoorden
Eens

D66 wil zo snel mogelijk, zo veel mogelijk duurzame energie. We zetten in op wind op zee, zon op dak en op kernenergie. Wel hebben we daarbij oog voor de hoge kosten van kerncentrales en voor kernafval. We blijven aandringen op een goede oplossing voor het langdurig opslaan van kernafval.

15. Ecocide (grootschalige en/of opzettelijke vernieling van de natuur) moet strafbaar worden
Antwoorden
Eens

D66 zet zich op veel fronten al in tegen milieucriminaliteit, zoals het OM dat vaker bestuurders/directeurs van bedrijven strafrechtelijk moet aanpakken en een voorstel voor een veelplegeraanpak. Het strafbaar stellen van ecocide kan ook bijdragen aan het verminderen van deze vorm van criminaliteit en zou een goede aanvulling zijn op onze plannen.

16. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar álle drankverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons
Antwoorden
Eens

D66 wil een statiegeldsysteem dat eenvoudig is voor consumenten en dat werkt tegen zwerfafval. Om te voorkomen dat fabrikanten van plastic flesjes overstappen op karton moet statiegeld gaan gelden voor alle drankverpakkingen.

Hoe denkt D66 over duurzaamheid

D66 is de partij die groen doet. We kijken trots terug op een lange lijst klimaatsuccessen en branden van ambitie voor een nog groenere toekomst. Met Rob Jetten leverde D66 de allereerste klimaatminister. Hij heeft Nederland weer op koers gebracht naar een klimaatneutrale samenleving. Zo werd Nederland Europees kampioen zon op dak. We verhoogden allerlei ambities, zoals dubbel zo veel wind op zee in 2030. En met de Klimaatwet en het Klimaatfonds willen we ervoor zorgen dat die plannen ook echt waargemaakt gaan worden. De komende jaren wil D66 het tempo hoog houden. Bedrijven moeten nog sneller verduurzamen. Fossiele subsidies bouwen we af en met de opbrengsten gaan we nog meer huizen isoleren. In 2040 is Nederland klimaatneutraal en kunnen we eerlijk delen in een schoon land.

Rob Jetten, lijsttrekker D66 (Credit: Phil Nijhuis)

Rob Jetten is de eerste minister voor Klimaat en Energie. Sinds augustus 2023 is hij de lijsttrekker en politiek leider van D66. Als minister was hij grondlegger van het grootste Klimaatpakket ooit. Ook stond hij als onderhandelaar aan de basis van hogere salarissen voor leraren, nieuwe beurs voor studenten en investeringen in wetenschap en innovatie.