Waar staat de SP voor? En hoe heeft de partij gereageerd op onze duurzame stellingen? Je leest het hieronder. Zo weet jij of de SP dé partij is waar jij 22 november bij de Tweede Kamerverkiezingen op gaat stemmen.

Stellingen

Zo denkt de SP over onze stellingen

1. Alle woningen moeten in 2040 energieneutraal zijn
Antwoorden
Eens

Wij gaan met een grote aanpak de energierekening van huishoudens structureel verlagen. Dit doen wij met een isoleringsoffensief, het collectief plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen en beter onderhoud van woningen. Zo verlagen wij de energiekosten en pakken wij de stijgende woonlasten aan. Energievoorziening is een publieke taak, die dan ook in publieke handen moet zijn. Zo houden we gas en elektriciteit betaalbaar en voorkomen we dat duurzaamheid een luxe wordt. We helpen woningeigenaren bij het vervangen van asbestdaken en het tegelijk leggen van zonnepanelen. De salderingsregeling houden we in stand, het elektriciteitsnet breiden we uit. Daarom gaan we energiebedrijven weer nationaliseren of lokaal zelf organiseren. Zodat we de energierekening kunnen verlagen en zeggenschap hebben over het investeren in schone energie. Dit doen we o.a. door uitbreiding van windparken op zee, zonnepanelen op alle geschikte daken, aardwarmte en investeringen in een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektriciteit en groene waterstof, met opslagcapaciteit voor de (tijdelijk) overtollige elektriciteit.

2. Nederlandse huishoudens en bedrijven gebruiken in 2040 uitsluitend duurzame energie
Antwoorden
Eens

De SP vindt dat we zo snel mogelijk moeten verduurzamen en daarom moeten we beginnen met huishoudens voorzien van goedkope en duurzame energie, en bedrijven normeren om duurzame energie te gebruiken.

3. Reizen met het OV moet gestimuleerd en toegankelijk worden door het goedkoper te maken
Antwoorden
Eens

De SP wil fors investeren in het openbaar vervoer en toewerken naar gratis OV. Met meer haltes en gratis OV-kaartjes winnen we reizigers terug naar het OV, halen we klimaatdoelen en bestrijden we files. Investeren is daarvoor hard nodig, want het Nederlandse OV-stelsel is het duurste van Europa en op veel plaatsen ontoereikend. In vijf jaar tijd verdwenen 1500 bushaltes, waardoor het openbaar vervoer voor steeds minder mensen een optie is. Er moet direct een inhaalslag komen voor de plekken waar het OV het meest is uitgekleed. Om voor iedereen in Nederland een bushalte of treinstation op loopafstand te garanderen draaien we de privatisering terug. 

4. In de prijs van producten moeten alle kosten zijn meegenomen, ook die van klimaat- en milieuschade en leefbaar loon
Antwoorden
Oneens

Wij vinden dat de kosten voor milieuschade en leefbaar loon door de grote bedrijven moeten worden betaald. Vorig jaar hebben bedrijven 327 miljard euro winst kunnen maken. Zij moeten zelf opdraaien voor de schade aan het milieu en mensen fatsoenlijk voor hun werk betalen. De kosten van gewone mensen mogen hier niet voor stijgen.

5. Duurzaamheidsonderwijs moet verplicht worden binnen lager en middelbaaronderwijs
Antwoorden
Oneens

In het onderwijs is aandacht voor duurzaamheid. En dat is terecht. Maar de SP kiest primair voor meer aandacht voor taal, rekenen en burgerschap.

6. In 2030 moeten waar mogelijk alle fossiele subsidies en fiscale vrijstellingen afgebouwd zijn. De extra (belasting)inkomsten en besparing die dit oplevert, moet worden geïnvesteerd in de energietransitie
Antwoorden
Eens

De SP vindt dat belastingvoordelen voor vervuilende industrie niet meer van deze tijd zijn, maar we moeten wel oog houden voor de betaalbaarheid van energie. De extra belastinginkomsten moeten primair geïnvesteerd worden in de energietransitie voor huishoudens.

7. Bij nieuwbouw moet de bouw van kleine of collectieve woningen met lage aankoopprijzen en huur worden bevorderd
Antwoorden
Eens

Een ministerie van wonen krijgt regie over de huisvesting en maakt een nationaal bouwplan voor de bouw van betaalbare woningen. Dit wordt niet meer overgelaten aan de markt. Speculanten en investeerders die volkshuisvesting blijven zien als een middel om rijk te worden, pakken we harder aan. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij langdurige leegstand. Op deze manier maken we woonruimte voor jongeren en starters en voor mensen met een beperking. Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis. Dat moeten we dan ook mogelijk maken. De overheid maakt het makkelijker om andere woonvormen zoals wooncoöperaties zonder winstoogmerk toe te staan.

8. In 2030 voldoet Nederland aan de EU-eis dat 30% van ons land beschermd gebied is voor een leefbaar en groen Nederland
Antwoorden
Eens

We behouden en verbeteren de biodiversiteit. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden en we zorgen voor een flinke uitbreiding van de natuur, ook in zee. Aantasting van de natuur en landschap door bebouwing en versnippering gaan we tegen. Met een nationaal bomenplan gaan we voor elke Nederlander een boom planten, ook als extra bijdrage aan een beter klimaat. Deze bossen worden vervolgens ecologisch beheerd.

9. Er moet een verbod komen op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat
Antwoorden
Eens

Glyfosaat is een landbouwgif dat volksgezondheid in gevaar brengt en dient zo snel mogelijk uitgefaseerd te worden. 

10. Het aantal hectares grond voor landbouw en veeteelt moet de komende 10 jaar fors krimpen ten gunste van natuurontwikkeling
Antwoorden
Neutraal

De extensivering van de landbouw en voedselvoorziening verdragen zich niet met inperking van het areaal landbouwgrond. Wij kiezen voor duurzame boerenlandbouw omdat deze gebruik maakt van en meewerkt met de natuur en de milieudruk op bodem, water en lucht aanzienlijk vermindert. Het bodemleven wordt verbeterd door minimalisering van grondkering, wisselteelt, groenbemesting en het achterlaten van organische stof op het land. Ziekten en plagen en overmaat aan ongewenste kruiden worden op natuurlijke wijze bestreden, biologisch of mechanisch. Het gebruik van landbouwgif is second best en wordt alleen toegelaten wanneer er bewezen precisietoediening plaatsvindt die ruimte laat aan akker- en graslandkruiden en boerenlandvogels. Het gebruik van kunstmest wordt geminimaliseerd ten gunste van natuurlijke mest. Er wordt niet meer mest op het land gebracht dan door de planten wordt opgenomen.

11. Reclame voor klimaatonvriendelijke producten zoals vliegen of vlees eten moet worden verboden
Antwoorden
Eens

De SP vindt dat bedrijven te veel geld uitgeven aan marketing, en dat dit bovendien betaald wordt door de consument.

12. Er moet een wet komen die een bedrijf verplicht misstanden in eigen productieketen op te lossen (zoals kinderarbeid en milieuschade)
Antwoorden
Eens

Bedrijven moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor de schade die zij toebrengen aan het milieu en voor goede arbeidsvoorwaarden. De SP is mede-indiener van de initiatiefwet voor verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (WVDIO). Die wet houdt in dat bedrijven die in het buitenland actief zijn verantwoordelijk zijn voor goede werkomstandigheden en het verminderen van milieuschade, ook in hun toeleveringsketen.

13. Dierlijke ingrediënten en producten moeten duurder zijn dan de plantaardige alternatieven
Antwoorden
Oneens

Eten kunnen kopen is een basisbehoefte. Door de enorme prijsstijgingen is het doen van boodschappen voor steeds meer mensen een probleem. Bedrijven als Ahold en Unilever hebben ondertussen recordwinsten geboekt door de gestegen prijzen. Deze hoge winsten moeten niet onder de aandeelhouders worden verdeeld, maar ingezet worden om de prijzen te dempen, door de btw op boodschappen te schrappen. Het schrappen van de btw op boodschappen betalen we via de winstbelasting.

14. Nederland moet nieuwe kerncentrales bouwen
Antwoorden
Oneens

Kernenergie is pas duurzaam als er een milieuveilige oplossing is voor de opslag van kernafval en er internationaal sprake is van duurzame winning van grondstoffen. Kernenergie kan daarom nu niet als alternatieve energiebron worden ingezet.

15. Ecocide (grootschalige en/of opzettelijke vernieling van de natuur) moet strafbaar worden
Antwoorden
Eens

De SP wil milieuvervuiling en milieucriminaliteit, zoals illegale dumping en gesjoemel met stookolie hard aanpakken. Incidenten zoals bij ChemiePack, Shell en DuPont zorgen voor veel onrust bij (ex)-werknemers en omwonenden. De chemiesector is kwetsbaar. Milieuregels moeten dan ook strikt worden nageleefd, voor bedrijven die een loopje nemen met de veiligheid is geen ruimte. Goed onafhankelijk toezicht en strenge handhaving hierop is essentieel.

16. Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar álle drankverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons
Antwoorden
Neutraal

De SP vindt de nadruk op financiële prikkels bij huishoudens onvoldoende om echte verduurzaming af te dwingen. We moeten vervuilers verplichten veiligere, schonere en duurzamere producten te maken.

Lilian Marijnissen, lijsttrekker van de SP (credit: Robin de Puy)